Aktualności

Wezwanie #1


Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Septarian Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Bluszczańska 76, lok. PAW 6, 00-712 Warszawa,
NIP: 5213914287, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000872023 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 105.000,00 zł,
kapitał wpłacony: 105.000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki,
po raz pierwszy, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać pod adresem siedziby Spółki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.

Email:
contact@septarian-games.com

Address:
Bluszczańska 76/paw 6
00-712 Warszawa 

© Copyright 2020 Septarian Games S.A. - All Rights Reserved